58. i. Tot den liaad der Gemeente: dit werk aan den heer Minnesota Land-Company. Deze maatschappij verkeert in staat van liquidatie. De heer L. Sillevis Jz. zag zich, wegens verandering van woonplaats, met 1 November 1876 verpligt zijn ontslag te nemen als lid der Kamer. Hij werd als zoodanig, bij herstem ming, op 5 December 1876 vervangen door den heer L. S. Enthovkn. De 4 aan de beurt van aftreding zijnde leden P. Vabkevisseb Fz., J. F. Mansvelt Beck, P. F. W. Mouton en H. C. Susan CHz. werden allen, bij eerste stemming, op 28 November 1876 herkozen. b. bij brief van 13 Junij 1876, No. 23, met verzoek om, even als dit ten aanzien van het gas geschiedt, den prijs der De Kamer hield hare gewone 12 maandelijksche en nog 2 buitengewone vergaderingen. De vermelding van hare belang rijke werkzaamheden moge hier eene plaats vinden. De Kamer wendde zich a. bij brief van 6 Maart 1876, No. 9, met het verzoek om niet aan te nemen het voorstel van Burgemeester en Wet houders tot het verleenen van magtiging aan dat Collegieom het leggen en verbinden van de noodige hoofd- en diensthuizen, en het leveren en stellen van alle afsluiters, hydranten, brand kranen, diensthuizen met stop- en dienstkranenten behoeve der duinwaterleiding ondershands op te dragen aan den heer Frank Colson; maar wanneer de, in dit bijzonder geval, tegen openbare aanbesteding bestaande bezwaren ook door den Raad werden gedeeld Burgemeester en Wethouders te mag- tigen, om voor de uitvoering van dit werk, met de daaraan verbonden leveringeneene inschrijving te openen tusschen de hier gevestigde meest solide firma’s. Van eene onderhandsche opdragt van Colson is afgezien. IX. Zamenstelling en handelingen dek kameb.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 416