58. l- Tot de 2de Kamer der Stalen-Generaal II. d. bij brief van 14 October 1876, n°. 34, tot ondersteuning van het door den Raad van bestuur der akademie van beeldende kunsten gedaan verzoek datvoor eene behoorlijke reorganisatie dier inrigting, het gemeentelijk subsidie van f 6,150 moge wor den verhoogd tot 10,500vooral met het oog op de door den Raad van bestuur in die hervorming te begrijpen oprigting van een cursus voor degelijk onderwijs in kunstnijverheid. e. bij brief van 18 November 1876, n°. 40, met verzoek dat de Raadin het belang der Scheveningsche visscherijbij den Minister van Binnenlandsche Zaken pogingen aanwende, opdat de nadere aanvrage van den heer E. C. Mackaij, om concessie voor den bouw eener pier aan het strand te Scheveningen worde afgewezen. De Raad heeft tot afwijzing van dit verzoek geadviseerd. cokes uit de gemeentelijke gasfabriek in overeenstemming te brengen met dien der voor het fabriceren van gas gebruikte steenkool; of althans voor den inslag van groote hoeveelheden cokes zekere korting toe te staan. Door Burgemeester en Wethouders, aan wie dat adres ter afdoening werd verzondenwerd bij beschikking van 29 Augus tus 1876, te kennen gegeven, dat de prijs der cokes zoodanig is, als hij behoort te zijn, d. i. voordeelig voor de gemeente- fabriek, en toch zóódanig dat de gebruiker, dank zij de betere qualiteit, nog voordeeliger Haagsche dan andere cokes kan ge bruiken en dat de maatregel om aan handelaren in brandstoffen voor den inslag van groote partijen cokes eene korting op den prijs toe te staanreeds in het vorig jaar werd toegepast. c. bij brief van 15 September 1876, n°. 32, tot ondersteuning der aanvrage van den heer de Geaeef van Polsbroek om concessie voor een nieuwen tramweg door de stad en naar Scheveningen. a. bij adres van 1 February 1876, n°. 2met bezwaren tegen het wetsontwerp tot invoering eener belasting op den tabak.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 417