58. Aan den Raad van toezigt op de spoorwegdiensten werd, in ant woord op zijne vraag van 24 Mei 1876, bij brief van 13 Junij d. a. v., n°. 20, na daaromtrent eenige voorname handelaren te hebben gehoordte kennen gegeven dat het voorstel van de Directie der Nederlandsche Ehijn- spoorwegmaatschappijom te bepalendat ervoor zendingen van buitenlandsche goederen naar 'sGravenliage, welke te zamen geen 3000 kilogram bedragen en niet vatbaar zijn om in douane- manden te worden versloten, des Dingsdags en Vrijdags van elke week één of meer gesloten wagens zullen loopen, ter door zending dier goederen naar de plaats van bestemming, zonder dat hierbij eene gedetailleerde opgave behoeve te geschieden der Kamer voldoende voorkomt voor de behoeften van den handel van ’s Gravenhage en omstrekendat echter de verzending op Maandag en Donderdag de voorkeur verdient met het oog op den Sabbath en den Zondag, die alligt zouden kunnen ver hinderen, dat de formaliteiten voor de belasting tijdig genoeg werden vervuld en de goederen met den gewenschten spoed in ontvang werden genomen; en dat zij overigens het voorschrift Wenschelijk achtdat ijlgoederengewoonlijk uit collis van prijs voor het overbrengen van 18 woorden tusschen Nederland en Duitschland (thans voor grensplaatsen f.60, voor de overige kantoren f 1.20 bedragende) volgens het woordtarief voor 14 woorden, de gemiddelde om vang van een telegram, f 1.08 en voor 18 woorden f 1.32 zal beloopenmet de mededeeling dat de Kamer de aanneming van het voorstel onraadzaam acht: eensdeels omdat de grensplaatsen daardoor stellig schade zouden lijden; anderdeels omdat het voordeel voor de overige plaatsen hoogst twijfelachtig is, wijl een telegram gewoonlijk meer dan 16 woorden bevat en alzoo aan hooger tarief dan het thans bestaande zou zijn onderworpen. 'd. bij brief van 16 December 1876, n°. 47, tot ondersteuning van het verzoek van den expediteur G. A. Gaade alhier dat de gemeente ’s Gravenhage ook moge worden aangewezen als kantoor van betaling bij invoer van goederen langs de rivieren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 420