58. J. Th. Mouton, Voorzitter. v. jj. Velde Az. Secretaris. Aldus vastgesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrie ken te ’s Gravenhage13 Maart1877. krachtig betoond in den persoonlijken waarborg ten behoeve der Stoomvaartmaatschappij Zeeland. De Kamer werd, in den loop van 1876, door Burgemeester en Wethouders gehoord op vier aanvragen om toekenning der voorregten van vasten schipper, en op eene aanvrage om con cessie voor eene schroefstoombootdienst tusschen Scheveningen en Rotterdam. Al de daarop uitgebragte adviezen luidden gunstig de laatstbedoelde aanvrage werd met bijzonderen aandrang aan bevolen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 422