’s Gbavenhage 30 April 1877. Bijlage 59. VERSLAG van de Afdeeling ’sGravenhage, van de Vereeniging ter bevordering van Fabriek- en Handwerknijverheid in Nederland over 1876. Het Bestuur van bovengenoemde Afdeeling heeft de eer aan heeren Burgemeester en Wethouders van ’s Gravenhage verslag te geven van den toestand en de handelingen dier Afdeeling over 1876. In het Bestuur is geene verandering gekomen en zaamgesteld uit de heeren Mr. J. Kappeijne van de Coppello, lid van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalVoorzitter; Mr. Th. Stodk, advocaat, on der-voorzitterP. F. W. Mouton, archi tect en lid van de Kamer van Koophandel, Secretaris; J. F. Cuijpeks, fabriekant, Penningmeester; H. P. Muttebs Jr., fabriekant; A. P. Godon, lid van den Gemeenteraad en G. P. Gbandia, boekhandelaar, leden. Het getal leden der Afdeeling bedraagt 178. De Afdeeling hield vijf gewone vergaderingenwaarop in hoofdzaak het navolgende werd behandeld. Door den heer Leeèbbe alhier werd eene voordragt gehouden over Spoorweg-veiligheidssignalen en toegelicht door eene voor stelling en het in werkring brengen der toestellenwelke proeven volkomen gelukten. Door aanbrenging van een kleinen toestel inwendig aan de portieren van eiken wagon, heeft men slechts aan een koord te trekken om boven den wagon een wimpel en noodschot te doen ontspringen, dat op verren afstand kan ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 423