59. werkzaam bij de Heeren L. J. Enthoven Co. id. P. Knoesteb id. Namens het Bestuur der Afdeeling voornoemd J. Kappeijne van de Coppello Voorzitter. P. F. W. Mouton, Secretaris. bij de Ijzergieterij Oranje.” bij de Heeren P. Vabkevisser Co. te Scheveningen. bij denzelfden patroon werden, door den voorzitter, onder harte- lijke toespraak, de getuigschriften voor langdurige en getrouwe dienst uitgereikt. De namen dezer werklieden zijn: K. DE Graaff A. F. Grondel C. Mansveld F. H. Laffbée L. Henkes J. A. C. Luboct F. J. Fortunatie Daarna kwam in behandeling eene circulaire van het Bestuur der Kamer van Koophandel alhier, betreffende een plan om te beproeven een gemeenschappelijke dienst te verkrijgen van den Hollandsclien- en van den Nederlandschen Rijn-Spoorweg en die beide administratiën te vereenigen in het station van deNederl. Rijnspoorwegmaatschappij, met verzoek in overweging te nemen of de bedoelde verandering voor 's Gravenhage gewenscht zij. Bij de zeer breedvoerige discussiën die dit onderwerp uitlokte schenen de meeste sprekers zich met het algemeen beginsel wel te kunnen vereenigenhoofdzakelijk wat handelsgoedcren betreft, doch evenwel met behoud van het bestaande station van den Hollandschen spoorweg voor passagiers en passagiersgoederen. Nadat veel voor en tegen was aangevoerd werd besloten, om de zaak aan te houden, tot de spoorwegverbinding te Rotterdam zou zijn tot stand gebragt. Ofschoon men het voorstel praematuur achttevereenigde men zich met het beginselin navolging van Engelandwaar de spoorwegmaatschappijen dergelijke vereeni- gingen als hier bedoeld, uit eigen beweging tot stand bragten. de Prins van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 425