36 Totaal 1.494.82 628.44 2,614.40 M in het afgeloopen jaar intusschen ook bemoeijelijkt door het leggen van gasbuizen en riolen in den Sche- veningschen weg, de Badhuisstraat en de Wassenaar- sche straat; in de bezwaren hieruit ontstaande heeft men getracht zooveel mogelijk te voorzien. Als een nieuw werk verdient vermelding de aanleg van een tweeden grindweg in het zoogenaamde Sche- veningsche park. De bestratingen der wegen hebben plaats gehad als volgt: Scheveningsche weg Wassenaarsche straat en ter rein van het Badhuis 2,012.93 Badweg en Begraafplaatslaan. 1,750.53 Bezuidenhoutsche weg Loosduinsche weg 8,516.45 M’ 7,483.05 1,883.28 1,877.53 372.— 8,501.14 M- 20,132.31 M’ Uit deze opgave blijkt, dat de verstrating die van het vorige jaar verre overtreft, de reden daarvan moet gezocht worden in de hierboven bedoelde op gravingen. Het hooge voetpad langs den Scheveningschen weg werd weder over eene oppervlakte van 1500 M1 be- puind en beschelpt. Hiermede is dit werk, dat bij gedeelten is uitgevoerd, thans geheel voltooid. Verder werd het duin langs de Wasch- en Bleek- inrigting tot aan de brug bij de waterpartij over eene gemiddelde breedte van 5 M. afgegraven en de kunst weg aldaar zoo doende op de normale breedte van de overige gedeelten gebragt. Voor deze werken en het verdere onderhoud zijn verwerkt: 12,111 hectoliters schelpen en 500M’ grind, Vernieuwing. Verstra ting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 42