I ?n 2°. Wandelplaatsen en plantsoenen. a terwijl voor de wegen de volgende aanbestedingen hebben plaats gehad 1°. liet onderhoud der grind-, schelp-en puinwegen, aannemer M. .1. van Zanten alhier voor f 30,695. 2°. de aanleg van den weg in het Scheveningsche park, aannemer H. de Bont te Papendrechl voor 17,472. Eindelijk kunnen wij hier niet onvermeld laten, dat er bij de behandeling der begrooting van 1877 beslo ten is om een rijweg aan te leggen langs het strand, beginnende aan de Kerkwerf en aansluitende aan het zoogenaamde tweede terras bij het Badhuis, een werk dat zeer zeker zal bijdragen om de aantrekkelijkheden van Scheveningcn te vermeerderen. Het afgeloopen jaar heeft weder het gevoelen ver sterkt, dat voor wandelplaatsen en plantsoenen eigen beheer de beste resultaten oplevert. Veel toch is er tot verbetering en verfraaijing en vooral tot het orde lijk behoud van het plantsoen gedaan, dat moeijelijk anders dan in eigen beheer is te verkrijgen, zoodat er alle reden bestaat om te verklaren, dat het onder houd voldoende en met zorg heeft plaats gehad. In het bijzonder wijzen wij hier op de verandering in de beplanting van het Oranjeplein, die zeer tot de verfraaijing van dat gedeelte der stad kan bijdragen, vooral wanneer de medewerking van het publiek de planten tegen baldadige handen beschermt. In onderstaanden staat zijn het aantal en de soort der boomen in de Gemeente opgegeven;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 43