I 44) I 2°. Bruggen. Aangaande de bruggen valt weinig te vermelden de toestand daarvan is in het algemeen voldoende. Voor eene vernieuwing en verandering der Wagen- brug werden verschillende plannen gemaakt. De be raadslagingen daarover leidden echter tot behoud der brug in den bestaanden toestand; alleen werden de oprillen verbeterd door bestrating met lava-keijen. De overige werkzaamheden aan de bruggen be paalden zich tot het gewone onderhoud, waaronder tevens gerekend wordt het vernieuwen of herstellen van sommige bovendekken en bet verwen. Hiervoor kwamen de Wassenaarscbe brug en die tusschen de Parkstraat en Alexanderstraat in aanmerking. Het verrigten der herstellingen werd bij aanbeste ding gegund aan J. II. de Swart en Zoon voor baggeren en op diepte houden der grachten bij aan neming uitgevoerd door C. Bosman te Rotterdam voor f 6200. Het contract met genoemden aannemer, dat voor vijf jaren werd aangegaan, eindigt met het einde van 1877. Over het algemeen gaf dit werk tot geene klagten aanleiding. De moeijelijkheden in de doorvaart der Konings- (Bosch-l brug en der Loosduinsche brugwaarop reeds in het vorige verslag gewezen werd, zullen worden weggenomen door de geheele vernieuwing dier beide bruggen, voor welke werken de gevorderde sommen op de begrooting voor dit jaar zijn uitgetrokken. Eene demping der Prinsegrachthetzij geheel, hetzij gedeeltelijkheeft een punt van overweging uitge maakt in den Raad, doch mogt met het oog op de aanhangige rioolquaestie geen algemeene instemming erlangen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 46