l 41 De onder letter d van dit Hoofdstuk vermelde werken hebben in 1876 eene gezamenlijke uitgave gevorderd van f 36,835, verdeeld als volgt: voor onderhoud van grachtenvaarten kaaimuren en beschoeijingen f 28,350 Het onderhoud dezer werken had in het afgeloopen jaar naar behooren plaats; daarbij blijkt echter meer en meer, dat houten beschoeijingen zeer kostbaar zijn en dus eene geleidelijke vervanging door gemetselde- of basalt-bekleedingen zeer is aan te raden. Dienovereenkomstig werd reeds gehandeld ten aan zien eener houten beschoeijing langs een gedeelte van den Z. O. Buitensingel, die over eene lengte van 146 M. door een gemetselden kaaimuur werd ver vangen; door dit werk zijn de houten beschoeijingen aan die zijde der stad opgeruimd. Verder werd het defecte gedeelte van den kaaimuur langs de Beek tot beneden de laagwaterlijn vernieuwd, en werden de houten beschoeijingen langs de Nas- saulaan en den Z. W. Buitensingel respectievelijk over eene lengte van 156 en 100 M. door steenen bekleedingen vervangen. Deze verbeteringen in één bestek vereenigd werden aangenomen door ,1. 11. de Swart en Zoon voor 13,988. De in 1875 gebouwde basaltmuur aan het einde der Veenlaan werd over de volle lengte van een ijzeren leuning voorzien voor de som van f 471. 2589. Hot verwen werd weder op gewone rekening uit gevoerd voor een bedrag van f 913. 3°. Kaaimuren en beschoeijingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 47