I 42 2,000 - 6,485 De toestand der Algemeene Begraafplaats is zoowel wat het gebouw als de verdere inrigting betreft gunstig te noemen. De vele zorgen aan het plantsoen besteed werden met den gewenschten uitslag bekroond het geheel verkrijgt daardoor een meer behagelijk aanzien. Behalve het verwen der vier wachthuizen met de hekken, werd voorzien in de telkens terugkeerende behoefte aan kistingen en dekluiken voor de graven. Twee dubbele grafkelders werden gebouwd, terwijl 16 stuks grafzerken tot dekking der graven zijn aangeschaft. De uitgaven voor den aanleg en het onderhoud be liepen in het geheel 2636, waarin begrepen is: voor het ruimen der graven300. voor aankoop en onderhond van plantsoen, schelpen, enz- 640. voor het maken van twee nieuwe grafkelders - 479. Overeenkomstig de bepalingen der Verordening werden in gebruik afgestaan in de 1ste klasse 2 grafkelders voor stoombemaling der Beek volgens contract voor onderhoud der bruggen en 4 grafruimten tot het aanloggen van kelders voor eigen rekening; 4 zandgraven. In 1876 werd voor liet begraven van 1349 lijken aan region ontvangen de som van 6226.72®, tegen over eene ontvangst van ƒ7232.62'- voor hel begraven van 1461 lijken in 1875. 2de e. Gemeenle-begraa [plaatsen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 48