43 C. en die zonder beta- 2de 3de 4de 5de 6de 40 135 241 919 105 Totaal 1454 - ling werden begraven. liet begraven was over de verschillende klassen ver deeld als volgt 14 lijken in de 1ste klasse, a. De wegen van Polderbesturencorporation en andere bijzondere personen zijn vermeld op den legger der wegen en voetpaden (Bijlage 15), die in den loop van 1876 geene verandering heeft ondergaan. De toe stand dier wegen is over het algemeen voldoende. Het hangende geschil met Gedeputeerde Staten om trent de herstelling der Laan van Nieuw-Oosteinde is in het afgeloopen jaar tot een einde gebragt. Nadat door dat College, met toepassing van art. 212 der Ge meentewet een post voor dit werk op de Gemeente-, begrooting was gebragt, heeft zich het Gemeentebestuur gewend tot Z. M. den Koning met het eerbiedig ver zoek, om, met toepassing van art. 148 der Provinciale wet, te beslissen, dat de zorg voor de bruikbaarheid der Laan van Nieuw-Oosteinde, niet afhangt van Bur gemeester en Wethouders van ’s Gravenhageop grond van de bepalingen van het Provinciaal Reglement op de wegen en voetpaden, in verband met art. 179 lett. h der Gemeentewet. Bij Koninklijk besluit van 11 Julij 1876 n°. 26 werd geheel in dien zin beslist. b. De toestand der begraafplaatsen van Kerkgenoot- WERKEN, NIET AAN DE GEMEENTE BEHOORENDE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 49