B IJ L A G E N. de Duinwaterleiding 14. 10. U. 12. 13. 26. 27. 28. 20. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 24. 25. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. den Hoofdelijken Omslag. van bijstand in het beheer van het Gcineente- vnn den gezondheidstoestand. Staat van den maandelykscheu l<»p der bevolking. der sterfte naar den burgerlijken staat en den ouderdom. der sterfte over de verse.hillende maanden des jaars. der bevolking naar de godsdienstige gezindheden. van de overledenen in de onderscheidene Afdeelingcn. der beroepen door de overledenen uitgeoefend. Oorzaken des doods. Algemeen overzigt van de sterfte Verslag der Commissie van beheer over de verzameling van geschied- en oudheidkundige voorwerpen betrekkelijk 'i Qratmhage Staat der ontvangsten over 1875. Staat der uitgaven over 1875. Overzigt van Verslag der Commissie badhuis te ScAevexingn Verslag omtrent den uitslag der exploitatie van gedurende het dienstjaar 187576. en voetpaden behoorende tot de Gemeente Grmexhage. Legger der wegen Tabel van in 1876 voorgekomen gevallen van besmettelijke ziekten. Verslag der Commissie vau bijstand in het beheer van het Gasthuis. Verslag van den Geneesheer-Directeur van het Gasthuis. Verslag van de Inspectoren der Gemeente-Apotheek. Verslag van de Vereeniging tot verbetering Verslag omtrent de Gemeente-gasfabrieken over het jaar 1876. Verslag der l’laatselijke Schoolcommissie met daarbij behoorende staten. Verslag der Commissie van Bestuur der Normaallessen van het lager onderwijs. Verslag der Commissie van toezigt op de scholen van Middelbaar ouderwijs. Verslag der Commissie voor het afnemen van het eind-examen aan de Burger Dag- en Avondschool voor Middelbaar onderwys Verslag van Curatoren van het Gymnasium. Verslag omtrent den staat der Academie van Beeldende Kunsten. Ontwerp tot hervorming der Academie van Beeldende Kunsten. Verslag van het Burgerlijk Armbestuur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 5