i 44 het overlijden van den opzigter P. van HOOFDSTUK Vla. Medische Politie. schappen en bijzondere personen heeft in het afge- loopen jaar geene verandering ondergaan. Het personeel in dienst bij de fabricage werd gewij zigd door het vertrek van den hoofdopzigter J. L. van Essen, die tot Gemeente-architect te Zwolle werd be noemd en Gelder. In hunne plaatsen werden aangesteld de Heeren II. Westra Jr., hoofdopzigter bij het Departement van Justitie, en C. Beck, lijdelijk opzigter bij den bouw der nieuwe gasfabriek alhier. I. toestanden welke invloed kunnen uitoefenen OP DE VOLKSGEZONDHEID. Ten aanzien van den toestand der reinheid van de openbare wegen en van de water ver versching is weinig te vermelden; te dien opzigte kunnen wij verwijzen naar het Verslag over 1875. Alleen zij hier aangeteekend dat de Directeur der openbare reinigingde Heer E. Büttinger, in den loop des jaars benoemd werd tot Burgemeester der Gemeente Wedde; in zijne plaats werd bij Raadsbesluit van 28 November aangesteld de Heer J. Hoogwerf hoofdopzigter der gevangenissen en regtsgebouwen te Amsterdam. Van 1 Augustus 1876 tot 1 January 1877 werd de dienst tijdelijk waargenomen door den Gemeente-archi tect en den boekhouder der openbare reinigingden Heer W. Beck. Aangaande den toestand van gotenriolensecreten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 50