45 - urinoirs en van openbare gebouwen, zoo als scholen, gestichten slaapsteden kerken enz.kunnen wij evenzeer kort zijn. Met de toepassing van het tonnen stelsel, waarop in het vorig verslag is gewezen, werd geregeld voortgegaan. Die toepassing nam vooral te Scheveningen aanmerkelijk toe naar aanleiding van het Raadsbesluit van 11 Januarywaarbij besloten werd tot invoering van hel spoelstelsel te Scheveningen voor den afvoer van keuken-, fabriek- en straatwater, met wering zooveel mogelijk van de faecale stoffen en tevens tot bevordering van het tonnenstelsel. Overigens kan niet worden ontkend, dat, zoolang geen bepaald rioolstelsel voor deze Gemeente is aan genomen en daardoor voor den geregelden afvoer der vuile sloffen gezorgd wordt, de reinheid van bodem en water veel te wenschen overlaten. Dien ten gevolge zijn er, behalve bovengenoemd Besluit ter verbetering van den toestand te Schevenin gen, en eene nieuwe Verordening op de inrigting van secretenriolen en beerputtenvastgesteld 17 Fe bruary, geen bijzondere maatregelen genomen op dat gebiedmaar door strenge handhaving der middelen van voorzorg, als: toezigt op de openbare reinheid en op de bewoonbaarheid der huizen en hofjes voor minver mogenden, als ook door het gratis verstrekken van goed drinkwaterheeft men getracht de oorzaken van ziekten en epidemiën zooveel mogelijk te verminderen. De goede gevolgen daarvan zijn bij herhaling gebleken. De gezondheidstoestand over 1876 heeft zich als bij zonder gunstig gekenmerkt. Behalve eenige gevallen van kinkhoest en mazelen onder de kinderen, was er geen spoor van epidemie waar te nemen. II. HEERSCHENDE ZIEKTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 51