I 46 IV. typhus 21 febris typhoidea 18 diphtheritis 9, roodvonk 45, pokken 4, mazelen 274. 924 70 1 1 Naar aanleiding der bepalingen van de Wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134)werden de volgende aangiften van besmettelijke ziekten gedaan: van De tabel, als bijlage 16 achter het Verslag gevoegd, wijst den loop der besmettelijke ziekten over de ver schillende maanden van het jaar aan. Daaruit blijkt dat die ziekten slechts sporadisch voorkwamen. Portug. Israël, gemeente. Ter Navolging te Scheveningen a. Gemeente-Gaslhuis. Eene gewigtige verandering ten opzigte van het Ge- meente-Gasthuis vond in 1876 plaats. De geneesheer- 1°. In de inrigting der begraafplaatsen zijn, naar ons berigt wordt, geene wijzigingen gebragt, en voor zooveel wij hebben kunnen nagaan, werden de bepa lingen der Wel van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) naauwkeurig opgevolgd. 2°. In het afgeloopen jaar werden begraven op de algemeene burgerlijke begraafplaats 1454 lijken, op de bijzondere begraafplaats der Roomsch Kath. Parochiale gemeente op die der Ned. Israëlitische gemeente f lijk. f GAST- EN ZIEKENHUIZEN EN KRANKZINNIGEN GESTICHTEN. III. BEGRAAFPLAATSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 52