48 Het aantal lijders op 1 Januarij 1876 bedroeg en op 31 December 1876 153 129 69 56 84 73 d. Gesticht voor minderjarige Idioten. Wegens vermeerderde behoeften werd met ingang vanl Januarij 1876 het subsidie van het Rijk ad ƒ2000, met 1000 verhoogd, en tevens werd met 1 Januarij 1877 het subsidie van de Provincie van 1000 op 2000 en dat der Gemeente van 500 op 1000 gebragt. De gezondheidstoestand der verpleegden was voldoende. Omtrent deze vier gestichten kunnen wij de volgende statistieke opgaven doen: 1°. Gemeente-Gasthuis. afdeeling is aanmerkelijk toegenomen. Overigens ver dient opmerking, dat tengevolge van ongelukken van verschillenden aard een groot aantal verwonden in de chirurgische afdeeling werd opgenomenvoor de goede behandeling komt Dr. H. de Zwaan alle lof toe. b. Verdere ziekenhuizen. Omtrent den toestand van het Ziekenhuis van den II. Joannes de Deo en dien van het Israëlitisch zieken huis alhier zijn geen bijzonderheden te berigten. In het laatstgenoemde gesticht wordt belangeloos genees kundige hulp verleend door de Heeren Dr. Hendrik de Jong en Dr. S. Hoven. De statistieke opgaven volgen hierachter. c. Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen. Ook hieromtrent verwijzen wij naar de volgende statistieke opgaven. Als geneesheeren zijn aan het gesticht verbonden Dr. C. W. Eikendal en Dr. S. S. van der Ley. Vrouw. Beide geslacht» Mann.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 54