51 Wij wenschen hier nog van eene instelling melding te maken, die, vroeger onder Hoofdstuk X genoemd, onder deze rubriek meer op hare plaats is: namelijk de inrigting der Diaconessen-ziekenverpleegslers in de Ka zernestraat, onder directie van Mevrouw S. K. de Bronovo. Deze inrigting doet bij voortduring en bij toeneming van hare weldadige beteekenis binnen en buiten onze Stad blijken; de aanvragen naar zieken verpleegsters uit het Diaconessenhuis nemen steeds toe. De noodzakelijkheid om aan deze nuttige inrig ting grootere uitbreiding te geven deed zich dan ook zoo dringend gevoelen, dat het Bestuur besloot pogin gen aan te wenden om een ruimer gebouw voor dat doel te bestemmen, en, door de medewerking zijner stadgenooten gesteund, bestaat het vooruitzigt weldra een nieuw Diaconessenhuis te zien verrijzen, dat als dan zoowel meer Diaconessen als een grooter aantal patiënten, die in het gesticht zelf vepleegd worden, zal kunnen opnemen. 1°. In de regeling daarvan, ook wat aangaat de koepokinenting, zijn geene wijzigingen gebragt. In de zamenstelling van het personeel der genees kundigen door wie deze dienst van wege het Burger lijk Armbestuur wordt verrigtkwam verandering door het eervol ontslag, dat bij Raadsbesluit van 11 April aan Dr. D. L. van Wely als Gemeente-verloskundige werd verleend; in zijne plaats werd den 20sten Junij Dr. J. M. Piepers benoemd. 2°. De belooningen van de genees-, heel- en ver loskundigen bedroegen, even als in de laatste jaren, V. GENEESKUNDIGE DIENST BIJ ARMEN, VERPLEEGD IN HUNNE WONINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 57