52 f 7075; zij worden gespecificeerd medegedeeld in het Verslag van 1872. 3°. Voor kosten van geneesmiddelen is aangewend: voor de behoeftigen alhier. f 8,193.52 en voor die te Scheveningen - 635.95 te zamen. f 8,829.47 4°. Het aantal gereed gemaakte recepten bedroeg, blijkens het verslag van de Heeren Inspecteren van de Gemeente-apotheekhierachter volgende als Bij lage 19, het cijfer van 58,886, of 3848 minder dan in 1875. De rekening leverde een batig saldo op van f 214.635, welk bedrag in de Gemeentekas is gestort. Het aantal verrigte koepokinentingen over het afge- loopen jaar bedroeg 122 meer dan over 1875, namelijk 2592, verdeeld als volgt: 836 beneden de 2 jaren, 1659 van 2 tot 10 jaren, 97 boven de 10 jaren. Dit aantal was gedurende de jaren: 1873 2990 1874 2351 1875 2470 Aan het openbare vaccinatiebureau werden in 1876 2156 vaccinatien verrigt, en wel: 719 beneden de 2 jaren, 1355 van 2 tot 10 jaren, 82 boven de 10 jaren. Te Scheveningen hadden 218 gratis-vaccinatien plaats. Volgens opgaven der politie zijn alhier aanwezig: VI. KOEPOKINENTING. VII. TOEZIGT OP DE PROSTITUTIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 58