I I ill 1 I de jaren 34. - 5. 9. 40. 32. 33. 30. 31. 6. 7. 8. 36. 37. 38. 39. van onderstand Statistiek der zieken- en begrafenisbussen. Verslag van het Bestuur der Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse. Statistiek van de Spijsnitdeelingen. Vergelijkende staat van het debiet der Volksgaarkeukens over 1875 en 1876. N». 1. Tabel omtrent den regtstreeks verleenden onderstand '2. de huiszittende armenlett. a. 3. b. 4 Genootschappendie aan schamele armen onder stand verleenen, lett. b en c. Genootschappen tot het verleenen aan behoeftige kraamvrouwen lett. c. Godshuizenniet zijnde ziekenhuizenlett. a b en c. Ziekenhuizenbehoorende tot de instellingen vau weldadigheidlett. b en c Instelling tot werkverschaffing aan behoeftigen op andere wijze dan in daartoe ingerigte werkplaat sen lett. c. 35. Tabellen der instellingen tot voorkoming van armoede: N». 1. Banken van Leening. 2. Hulpbanken. 3. Spaarbanken. Nota betreffende het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap. Staat der Fabrieken. Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Verslag van de 's Graveuliaagsche Afdeeling der Vereeniging tot bevor dering van Fabriek- en Handwerknijverheid in Nederland. lajst der Leden van den Gemeenteraad van ’sGravenhage van 18511876

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 6