54 vleesch geconsta- 94, 50, 46, een negatief resultaat. Ei werden zes overtredingen der Verordening op het slagtvee en teerd en gestraft. Ten aanzien van den vleeschhandel vermelden wij dat het aantal der: vleeschwinkels bedroeg dat der slagtplaatsen spekslagerswinkels winkels voor verkoop van spek of worst. 129, terwijl de toestand der paardenslagterij onveranderd bleef. Om tot de oprigting van een abattoir te geraken, van welk plan in het vorig Verslag werd gesproken, is reeds een groote stap voorwaarts gedaan door aan neming met overgroote meerderheid door den Raad, in zijne zitting van 7 November, van een voorstel van Burgemeester en Wethouders, strekkende om in beginsel te besluiten tot de stichting van een abattoir van wege de Gemeente, terwijl tevens Burgemeester en Wethouders werden gemagtigd om een terrein daartoe aan te wijzen en een voorstel tot aankoop daarvan te doen. De keuze van een terrein blijft echter een moeijelijk punt, waaromtrent men voor alsnog niet tot eenstemmigheid kon geraken. Omtrent het drinkwater verwijzen wij naar de onder staande tabel: SICMSCHAPPBH. Soort. Verdere bijzonderheden. Kleur. Reuk. Smaak. Geen Goed. Goed. Geen. Geen. Helder. heid. Goed. Goed. Goed. Goed. Pompwater iDoorschij- neud geel- Nortonwater j Geen. Duinwater Geen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 60