55 HOOFDSTUK VIA aan het verslag der Vereeniging den gezondheidstoestand alhier, dat Op 31 December bestond het personeel der politie uit Aantal. 1 3 4 6 10 25 25 42 24 123 IX. Wij gedragen ons tot verbetering van als bijlage 20 hierachter is gevoegd. Aangaande de duinwaterleiding, die volgens het een stemmig oordeel van deskundigen een zeer gunstigen invloed uitoefent op den gezondheidstoestandvooral op digtbevolkte plaatsen, vindt men het een en ander vermeld in het vorig Hoofdstuk, onder lett. b 4, en het verslag van den Directeur (Bijlage 14). f 3,000 - 2,500 - 1,300 - 1,200 - 800 - 600 - 575 - 550 Hoofdcommissaris. Commissarissen Inspecteurs le klasse 2' Hoofdagenten Agenten le klasse 2° 3' Klapwakers, gesalarieerd met f 0.175 per uur dienst. Nachtwakers - 0.15 Bij Koninklijk besluit van 17 April 1876, n°. 8, werden de tractementen van den Hoofdcommissaris en van de Commissarissen op bovengenoemd bedrag vastgesteld. Bij de behandeling der begrooting voor 1877 besloot de Gemeenteraad tot vermeerdering van het getal agenten met 8, zoodat het werd gebragt op 1 agent per 1000 inwoners. Tevens werd het getal agenten GEZONDHEIDS-COMMISSIE. Gemeen te-politie. met eene bezoldiging van:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 61