51 115 2 132 26 163 25 De Hoofdagent H. van der Ham werd benoemd tot Inspecteur te Paramaribo-, een ander hoofdagent werd eervol ontslagen en gepensioneerd. Op verzoek werden 13 agenten eervol ontslagen, 2 overleden, 5 werden ontslagen wegens wangedrag, 1 werd gedegradeerd en 29 nieuwe aangesteld. Eer vol ontslagen werden verder 3 nachtwakers, 40 be dankten, 24 werden ontslagen wegens wangedrag, 1 overleed en 94 werden aangesteld. Over het geheel gaf de pligtsvervulling van het personeel stof tot tevredenheid, de openbare veiligheid was voldoende gewaarborgd en de straatpolitie was van dien aard, dat het aantal klagten minder was dan vroeger. Door de verbouwing van het Commissariaat van politie der 2de Afdeeling werd eene groote verbetering in de dienst gebragt. Het verdient opmerking, dat de Commissaris voor het voer wezen in het afgeloopen jaar zich geen enkel maal genoodzaakt zag proces-verbaal op te maken wegens overtredingen, ingevolge art. 23 der Verorde ning op de stationerende rijtuigen. De. volgende statistieke opgaven zijn aan het jaar verslag van den Hoofdcommissaris van politie ontleend Van wege de politie werden 3546 processen-verbaal opgemaakt, waarvan 2663 aan den ambtenaar van het O. M. bij het Kantongeregt werden verzonden. Onder deze waren wegens: bedelarij. landlooperij mishandeling verwonding correctionelen diefstal criminelen diefstal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 63