59 matiebewijzen geviseerd. Het getal geviseerde binnen- landsche paspoorten bedroeg 114. Het getal aangegeven gevonden goederen beliep 1398. Er werden 329 kenmerken van besinettelijke ziekten aangeplakt. Voor 765 personen werden voorloopige attesten op gemaakt ter verkrijging van bewijzen van goed gedrag, en van 26 personen ter verkrijging van buitenlandsche paspoorten. Er zijn geregistreerd 1127 vergunningen van het dagelijksch bestuur of van den Burgemeester. Voor plaatsen van bouwsteenen op straat werden 254 ver- lofbriefjes afgegeven, die voor het meerendeel eenige malen werden verlengd. Er zijn 600 on gemuilkorfde honden opgevangen waarvan 116 tegen betaling der hoogste boete zijn teruggegeven. Op vordering van den Officier van Justitie zijn 88 veroordeelden in de gevangenis gesteld en op vorde ring van den ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongeregt 1267 personen. Dooi' 288 bekeurden is de vervolging voorkomen door betaling der hoogste boete. Op 31 December stonden bij de politie te boek 44 logementen, 794 tapperijen, 14 restauratien 160 uitdragerijen, 25 straatmuziekanten 296 varkensbewaarplaatsen 208 stationnerende rijtuigen, 104 publieke vrouwen, 22 openbare huizen van ontucht, 4 rendez-vous huizen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 65