61 Schouwburg, die, wanneer men het niet zoo spoedig had ontdektgevaarlijke gevolgen had kunnen hebben hij werd echter in zeer korten tijd door middel der waterleiding gebluscht, zoo dat de voorstelling weldra voortgang kon hebbenen de brand op 26 November in het huis Wagenstraat n°. 143, waarbij dienst werd gedaan door de spuiten n°. 9, 2, 3, 5, de spuit der Grenadiers en Jagers en de waterleiding. Bij geen dezer branden waren ongelukken te be treuren. De straatverlichting heeft in 1876 belangrijke verbe teringen ondergaan. Sedert Junij toch is de nieuwe gasfabriek in werking gekomenwegens den grooteren aanvoer van gas en de verwachte toeneming van het verbruik, werd voor een groot gedeelte der stad de canalisatie verbeterd, terwijl dit voor het overige deel in het loopende jaar zal worden voortgezet. Het aantal lantaarns is met 152 vermeerderd, en dat der particuliere verbruikers met 876, nadat het tijdelijk verbod tot het aannemen van nieuwe verbruikers in January was opgeheven. Het geheele gasverbruik is in den loop van het jaar met ongeveer 50% toegenomen. De prijs van het gas werd bij Raadsbesluit van 4 April voor particuliere verbruikers van 12 cents op 10 cents gebragt, in verband daarmede daalde die voor de publieke verlichting en de gemeentegebouwen van 7.226 cents op 5.39 per Ms. Werkte deze prijsverlaging eensdeels in groote mate mede tot de vermeerdering van het verbruik, ander deels was zij daardoor eene voorname reden van de voordeelige exploitatie der gasfabrieken, waaromtrent uitvoerige opgaven te vinden zijn in het verslag van den Directeur, dat hierachter volgt als bijlage 21.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 67