63 HOOFDSTUK VIL 250 803 238 12 Het aandeel der Gemeente in de ligting bedroeg. Dat der ingeschrevenen in de Gemeente, waar naar het aandeel is berekend Dat der ingelijfden bij de landmilitie Dat der ingelijfden bij de zeemilitie Voor persoonlijke diensten, overeenkomstig art. 192 der Gemeentewet, ter handhaving der openbare orde in het algemeen belang werden de inwoners niet op geroepen. Eindelijk worde hier nog, gelijk in vorige Verslagen, vermeld de Vereeniging tot bescherming van dieren. Zij trad evenals vorige jaren ijverig op, waar het gold dierenmishandeling tegen te gaan. Uit het toegezonden verslag stippen wij alleen aandat eenige leden op hun verzoek werden beëedigd als onbezoldigd Gemeente- of Rijksveldwachterdat de toepassing van het slagtmas- ker van Bruneau door haar toedoen op verschillende plaatsen is ingevoerd, en dat op haar verzoek een betere bewaarplaats voor de opgevangen ongemuil korfde honden is ingerigt. Het ledental der Vereeni ging is thans tot 1181 geklommen. De werkelijke sterkte der schutterij in de Ge meente was3147 Actief1558 Reserve1589 Te zamen .3147 Nationale Militie en Schutterij. a. NATIONALE MILITIE. b. SCHUTTERIJ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 69