64 1969 Te zamen 1071 898 De bij de wet gevorderde actieve sterkte der schutterij bestond uit1568 Sterkte van den eersten ban der Schutterij. a. Actief b. Reserve Omtrent den toestand der Schutterij deelen wij mede dat de gewone exercitiën, het schijfschieten en het tirailleren geregeld en met goed gevolg hebben plaats gehad. Het Officieren - schietgezelschapwaarvan het aantal leden tot 57 is geklommen zijnde de sterkte van het geheele officierscorps hield op 14 September zijn tweeden huishoudelijken schietwedstrijd. De wed strijd had plaats met het Beaumont-geweer op 200 en 300 passen en met den revolver op 25 passen. Bij deze gelegenheid gaf Z. M. de Koning een blijk van belangstelling in de ’s Grayenhaagsche Schutterij door aan het Officierscorps ten geschenke te geven een prachtig zilver-vergulden bokaalbestemd om bij dezen wedstrijd door het corps te worden gewonnen. Hiertoe werd een concours op een afzonderlijke baan van 200 passen gehouden; overwinnaar was de 1ste luitenant Jhr. Mr. J. H. van Reenen met 51 punten. De Scherpschuttersvereenigingwier ledental op 31 December 220 bedroeg, hield geregeld hare oefenin gen des Zondags morgens. In het najaar had een schietwedstrijd plaats, waaraan ook andere weerbaar- heidsvereenigingen buiten 'sGravenhage deelnamen. Zoo wel van het Rijk als van de Gemeente ontving de Vereeniging eenige geldelijke ondersteuning. f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 70