65 HOOFDSTUK VIII. 23 4 6 4 4 k. l. m. a. b. d. e. f- 9- h. i. 44 2 3 4 3 4 4 o Kerkeiyke zaken. Voor de openbare eeredienst bedraagt het getal Kerkelijke Gemeenten43 en Gebouwen26 Met den bouw van de Roomsch-Katholieke kerk aan de Parkstraat is een aanvang gemaakt. De kerk van gebakken steen in spitsbogen-stijl gebouwd was vóór den winter onder dak, maai* de toren werd nog slechts gedeeltelijk opgetrokken. De bouw geschiedt volgens het plan en onder het toezigt van den architect P. J. H. Cuypers te Amsterdam. Het getal dienstdoende leeraren of geestelijken voor elk Kerkgenootschap is: voor de Hervormden te ’s Gravenhage Scheveningen Evangelisch Lutherschen Remonstranten Waalschen Anglikaanschen Duitsch Evangelischen Christelijk Gereformeerden Roomsch-Katholieken (met inbegrip van Scheveningen verdeeld in zes parochiën) Oud-Roomschen Apostolische Gemeente Nederlandsche Israëliten Portugeesche Israëliten. Van wege de Gemeente hadden geen uitgaven voor de openbaren eeredienst plaatsevenmin verleende 5 c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 71