68 1000. aan de Damesvereeniging van de H. Liduina, belast met de verzorging van kraamvrouwen - 4000.aan de algemeene armenvergadering; aan het Parochiaal Kerkbestuur van den H. Jacobus: - 8000.aan de kerk voor orgel of predikstoel, 500.aan de Militaire Vereeniging aldaar, - 8000.— aan het Kerkbestuur van den II. Antonius en Lodewijk, - 8000.aan het Parochiaal Kerkbestuur van den H. Willebrordus - 8000.aan het Parochiaal Kerkbestuur van de H. Theresia, - 10000.aan het Liefdegesticht van den H. Wille brordus (voor de scholen in de Oude Mol straat, Breedstraat en Hekkelaan), - 8000.aan het Parochiaal Kerkbestuur van den H. Jozeph; aan het R. K. Parochiaal Armbestuur: - 10000.aan de administratie van het R. K. Wees huis tot instandhouding van dat gesticht, - 2000.aan het R. K. fonds van weldadigheid, om te worden belegd, - 10741.875 om daaruit aan een aangewezen persoon levenslang f 8 uit te keeren - 12000.aan het Armbestuur zelf, besproken door F. J. Hovius Wed. W. H. Meijer. Aan Diakenen der Ned. Herv. Gemeente 3/4gedeelten der nalatenschap van J.Doedijns. Aan Diakenen der Ned. Herv. Gemeente: - 2000.voor de armen hunner Gemeente, en - 1000.aan het Oude Mannen- en Vrouwenhuis,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 74