69 HOOFDSTUK IX. OnderwijsKunsten en Wetenseliappcn. Openbare Scholen. Het aantal scholen, dat in 1876 vermeerderd is met ééne armenschool en één voor meer uitgebreid lager onderwijs, bestaat thans uit: tien armenscholen, waarvan twee te Scheveningen drie scholen voor minvermogenden, waarvan één te f 2000.aan de algemeene Diaconie-armenuitge zonderd de Ned. Herv. Diaconie-armen, be sproken door W. H. Waldeck. Aan Diakenen der Ned. Herv. Gemeente: 1/3 gedeelte in een som van f 50, 1/3 in de opbrengst van den verkoop der meubelen, enz., ter waarde van ongeveer 300 (voor de armen) - 3000.aan het Parochiaal Kerkbestuur van de H. Theresia, onder den last van kerkelijke dienst Aan Diakenen der Evang. Luth. Gemeente 1/3 van f 50 1/3 van de opbrengst van den verkoop van zekere roerende goederen, waarvan de ver koop heeft opgebragt f 1282.40, besproken door D. Ie Grau. 1000.aan het Kerkbestuur van den H. Joseph, onder bepaling dat de renten gedurende 10 jaren zullen worden besteed voor kerkelijke diensten, besproken door L. M. Genemans. I. SCHOLEN VAN LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 75