71 Kosteloos onderwezen werden: 2129 2083 2250 2057 2092 2033 2096 2140 2069 15 April 1876 4221 15Julij 1876. 4116 15 October 1876 4346 gemiddeld. 4209 Ten behoeve dier scholen werden geene subsidien verleend .noch door het Rijk of de Provincie, noch door particulieren. Alle uitgaven daarvoor bleven voor rekening der Gemeente; daartegenover stonden alleen de schoolgelden, die op de scholen voor minvermo genden en die voor meer uitgebreid lager onderwijs worden geheven. Een uitvoerig verslag betrekkelijk den toestand van het lager onderwijs in deze Gemeente is door de Plaatselijke Schoolcommissie uitgebragt en onder de bijlagen opgenomen als n°. 22. De Schoolcommissie heeft in den loop van dit jaar een groot verlies geleden door den dood van Jhr. Mr. .1. nF, Witte van Gitters, die op 3 October 1876 aan eene slepende ziekte te Montreux overleed, laren lang heeft hij tijd en moeite, alles wat in hem was, overgehad om het onderwijs te bevorderen, niet slechts door raadgevingen en opwekkingen, maar door eigen voorbeeld en persoonlijke toewijding. In de Plaatse lijke Schoolcommissie is zijne plaats thans nog niet vervuld door het bedanken van verschillende heeren. Als lid werd benoemd in plaats van Mr. A. J. Roest de heer Mr. L. G. Greeve. Omtrent het onderwijs zijn vele bijzonderheden in het verslag der Schoolcommissie vermeld; naar aan leiding van hetgeen daarin voorkomt betrekkelijk het op 15 January 1876 4155leerlingen, waarvan 2098 Vrouw. Aantal. Mann.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 77