72 schoolverzuim, wenschen wij hier melding te maken van de oprigting der Vereeniging lot wering van school verzuim, die in April 1870 plaats had. Uit het jaar verslag dezer Vereeniging blijkt, dat het aantal leden op 31 December 11. reeds bedroeg 263; voorzitter van het Bestuur is de heer D. G. A. Graaf van Hogendorp. De Vereeniging stelt zich ten doel schoolverzuim tegen te gaan door invloed uit te oefenen op de ouders en door de leerlingen, die zich door trouw schoolbezoek hebben onderscheiden, daartoe ook voor het vervolg aan te sporen door middel van het geven van school feesten. Zulk een feest had op 12 October in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen plaats en werd door ruim 900 kinderen der verschillende scholen alhier en te Scheveningen met hunne onderwijzers en hulponderwijzers bijgewoond. De nieuwe schoolgebouwen aan de Hemsterhuisstraat en de Schelpkade zijn op 1 September in gebruik ge nomen; de inrigting daarvan blijkt tot dusver zeer doelmatig te zijn. De toestand der overige schoolge bouwen kan voldoende genoemd worden. Omtrent de aangebragte verbeteringen vindt men het een en ander vermeld in Hoofdstuk V, B sub 2°. Naar aanleiding van de gevoelde behoefte werd in den loop van het jaar dooi’ den Raad besloten tot de oprigting van eene school voor meer uitgebreid lager onderwijs en van een tweede bewaarschool te Scheve ningen; daarvoor werd op de begrooting een som van f 90,000 uitgetrokken. De kosten van het onderwijs (art. 32 der wet van 13 Augustus 1857 {SloMlsblad n°. 103) zijn zamenge- steld als volgt:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 78