d w <s> 74 De schoolgelden hebben bedragen: 7,980.12 13,749.84s Te zamen De bezoldigingen van het onderwijzend personeel zijn geregeld als volgt: Van de schoolbibliotheken werd een ruim gebruik gemaakt, zoodat het noodzakelijk werd eenige boeken te doen inbinden. voor de scholen voor minvermogenden 5,769.72s voor die voor meer uitgebreid lager onderwijs Het materieel der scholen en de hulpmiddelen van het onderwijs gaven tot geene klagten aanleiding. hoofdonderwijzer. Veranderlijke belooning voor eiken hoofdon derwij zer. Burgerscholen'. 5 pCt. der school gelden. Burgerscholen 100 voor de Fran- sche taal en f 50 voor wiskunde, gym nastiek ofteekenen. Scholen voor armen en minvermogenden: aan- teekening van gym nastiek ofteekenen. 4de klasse ƒ500 70. ’-550 -600 1ste - - 800 Plaatsvervangers 1000. hulponderwijzer- en hulp- onderwijzeresse. Scholen voor Minvermogenden 5 pCt. der school gelden. Toelage voor de hulponderwijzers en hulp- onderwijzeressen. 50 voor de hulp onderwijzers 2c, 3e en 4e klasse voor de acte van hoofd onderwijzer. Aan de armen scholen en die 3de voor minvermo- 2de genden f 1600. Armenscholen f 0.50 voor eiken leerling, die de 50 voor de avondschool be zoekt. Aan de burger scholen 1700.1 I Deze jaarwed den zijn vastge- Isteld bij Verorde- ning n°. 435 (wij - !zigingvann°. 401) i o Jaarwedden van eiken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 80