78 II. Zondagscholen. De eenige school onder deze rubriek te vermelden is ééne der Vincentius-scholen in het Lage Westeinde, Herhalingscholen. De school der Vereeniging: Licht, Liefde Leven is nog steeds de eenige inrigting, die wij hier als her- halingschool kunnen noemen. Het onderwijzend personeel is zamengesteld uit één hoofdonderwijzer. Het gemiddeld getal leerlingen bedroeg 67 en wis selde in den loop van het jaar tusschen 85 en 59 af; allen genoten kosteloos onderwijs. Ten behoeve dier scholen werden, voor zoover ons bekend isgeene subsidien door het Rijkde Provincie of de Gemeente verleend. De kosten der 20 eerstge noemde scholen werden door verschillende arm- en kerkbesturen en door vereenigingen van godsdienstigen en anderen aard gedragen. De school der ’s Gravenhaagsche Bijbelvereeniging in de Oude Molstraat verloor den lOden December haar hooggeachten onderwijzer, den heer P. A. W. Gosenson, die reeds sedert 1838 aan haar hoofd had gestaan. In den loop van 1876 werden opgehevende school van het Israëlitisch Weeshuis, die van het Luthersch Weeshuis, die van de Louisa-Stichting en die van Mej. T. J. Ringlever. Mej. S. E. ter Haar opende daarentegen een nieuwe school voor meisjes in het Noordeinde. HERHALING-, ZONDAG-, WERK- EN BEWAAR SCHOLEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 84