79 Werkschoten. waar des Zondags in de morgenuren door het onder wijzend personeel dier scholen een herhalingschool ge houden wordt voor leerlingen (jongens)die de gewone school niet meer bezoeken. Hel onderwijs bepaalt zich tot lezen, schrijven, reke nen en de beginselen der aardrijkskunde en werd in 1876 aan ruim 120 leerlingen kosteloos gegeven. De toestand der Ambachtsschool met driejarigen cur sus geeft tot geen bijzondere opmerkingen aanleiding: hoewel zij in September 1876 drie jaren heeft bestaan, zijn er tot dusver nog geene leerlingen afgeleverd;, eerst tegen April 1877 zal er tengevolge eener wijzi ging in den aanvang der leerjaren gelegenheid bestaan tot het afleggen van een eindexamen, waarbij de leer lingen bij gunstigen afloop een diploma zullen erlangen, dat hun tot aanbeveling zal strekken bij hunne intrede in de maatschappijTevens zullen er dan weder nieuwe toelatingen plaats hebben; bij eventuele aanzienlijke vermeerdering van het getal leerlingen zal de bestaande localiteit worden vergroot. Het getal leerlingen bereikte in December 1876 liet cijfer van 67, waarvan 35 leerlingen in het eerste, 20 in het tweede en 12 in het derde of hoogste leer jaar. Van deze 67 leerlingen waren 43 voor het tim meren 4 voor het smeden12 voor het maken van meubelen en 8 voor het schilderen ingeschreven. Deze practische lessen zullen met het openen van den nieu wen cursus worden vermeerderd met die in het boet seren en in het beeldhouwen, tengevolge waarvan het onderwijzend personeel met één onderwijzer zal wor den vermeerderd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 85