81 III. a. L het lager onderwijs. De nieuwe organisatie dezer lessen, die door de Commissie van Bestuur in het vorig jaar was voor bereid, trad bij den aan vang van den nieuwen cursus in werking. Uit het hierachter gevoegd verslag dezer Commissie (bijlage 23) blijkt, dat door de aanstel ling van den heer G. J. Pontier tot Directeur, door eene billijke bezoldiging der docenten en uitbreiding der lesuren in verschillende vakken veel verbetering is aangebragt; nadere bijzonderheden omtrent een en ander zijn in het verslag vermeld. Het verlies van den zoo ijverigen Witte van Citters hebbende school zal tijdens de vei*bouwing gehouden worden in eene houten loods, die tot tijdelijke school ingerigt, op het plein der Nieuwe Kerk zal worden opgeslagen, wTaartoe Heeren Kerkvoogden welwillend vergunning hebben verleend. Door den aankoop van eenige huisjes aan de Voldersgracht is de mogelijkheid verkregen om de nieuwe school te doen beantwoorden aan de tegenwoordige eischen voor een dergelijk gebouw. Met groote ingenomenheid wordt zoowel door de Plaatselijke Schoolcommissie als door de subcommis- sien het Raadsbesluit begroet, waarbij besloten werd tot oprigting eener nieuwe bewaarschool te Schevenin- gen; de behoefte daaraan doet zich dringend gevoelen, zooals blijken kan uit het aantal kinderen die de be staande Gemeente-bewaarschool aldaar bezoekendit cijfer bedroeg 552 en dat der restanten 225. Ook in de stad wordt de oprigting eener nieuwe bewaarschool wenschelijk geacht. Normaallessen voor INRIGTINGEN TOT OPLEIDING VAN ONDER WIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN. 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 87