82 3 2 1 Omtrent deze inrigting is weinig te vermelden; de subcommissien voor de bewaarscholen achten eene nieuwe organisatie zeer wenschelijk, daaromtrent zijn thans voorstellen in overweging. Bij de zoogenaamde openbare lessen bleek intusschen, dat ook nu het hulp personeel op loffelijke wijze met de kinderen omgaat; de bestuurderessen hadden daarbij tevens de gelegen heid om van elkanders werken en streven voor zich partij te trekken. Met de opleiding aan deze beide inrigtingen zijn belast wordt ook in deze Commissie ten zeerste betreurd. In zijne plaats werd benoemd de heer Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet. Ofschoon nu de nuttige werking dezer inrigting buiten twijfel is, zoo hebben evenwel de gezamenlijke hoofdonderwijzers der gemeentescholen zich in den loop van het jaar tot ons gewend om pogingen in het werk te stellen bij de Hooge Regering tot de vestiging eenei- Rijkskweekschool alhier waardoor de opleiding der kweekelingen zeer zoü worden verbeterd. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders werd door den Raad in de zitting van 28 November besloten, daartoe het verzoek te rigten tot den Minister van Binnenlandsche Zaken. b. Inrigting lot opleiding van onderwijzeressen voor de bewaarscholen. voor de normaallessen, afd. A 9, afd. B5 inrigting bij de be waarscholen Het getal leerlingen of kweekelingen bedroeg: Onderwijzers. Onderwijzeressen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 88