83 IV. 1°. 2°. Alvorens omtrent de verschillende scholen onder deze afdeeling vallende verslag uit te brengenzij hier medegedeelddat bij de periodieke aftreding der leden van de Commissie van toezigt op de scholen van middelbaar onderwijs de vier aftredende leden niet meer voor deze betrekking in aanmerking wenschten te komen. Ook de vijf overige leden hebben gemeend naar aanleiding van gerezen moeijelijkheden betrekke lijk de Hoogere Burgerschool hun ontslag te moeten nemen. Het heengaan van zoovele ervaren mannen zeer betreurende, wenschen wij hun onzen dank te betuigen voor het vele nuttigedat dooi' hen is tot stand gebragt. De nieuwe Commissie bestaat thans uit de Ileeren: Mr. J. G. Patijn, Voorzitter; Dr. T. C. L. Wijnmalen, Dr. B. Carsten, N. Th. MiciiAëLis, Th. F. Schill, Jhr. Mr. G. de Bosch Kemper en Mr. Ph. W. van Heusde, Secretaris; terwijl ééne plaats nog vacant bleef. Het verslag dezer Commissie is hierachter opgeno men als bijlage 24. scholen43 43 De Gemeente verleende evenals in vorige jaren voor deze inrigtingen het vrij gebruik van localen, vuur, licht en bovendien: een subsidie van f 660 voor de normaallessen eene toelage van f 200 voor de onderwijzers belast met de opleiding der onderwijzeressen voor de bewaarscholen. SCHOLEN VOLGENS DE WET TOT REGELING VAN HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. Mannelijk. Vrouwelijk. beide geslachten, bij de normaallessen 38 (afd. A) 45 (afd. B) 83 bij die voor de bewaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 89