2 122 109 13 54 96 150 Op 31 December 1876 bestond het getal personen, behoorende tot de land- en zeemagt, uit: 2,287 a. Landmagt b. Zeemagt en op genoemd tijdstip was de bevolking a. der gevangenissen b. van de gestichten en bewaar plaatsen voor krankzinnigen. Getal geborenen in de Gemeente 2,090 1,993 4.083 99 87 186 levend levenloos aangegeven. Te zamen. 2,189 2,080 4,269 Sterfte in de Gemeente, zonder levenloos aangegevenen1,353 1,363 2,716 Getal huwelijken895 De statistieke opgaven omtrent sterfte en bevolking zijn vermeld in de bijlagen 1 tot en met 8 achter het verslag. Het bijhouden van de registers van den Burgerlijken Stand en van de bevolking heeft tot de volgende op merkingen geleid: a. Registers van den Burgerlijken Stand. Uit het bovenstaande blijkt, dat het cijfer der ge boorte dat der sterfte overtrof met 1367; en dat het aantal van hendie zich hier gevestigd hebben2474 meer bedroeg dan van degenen, die naar elders ver trokken zijn. Hieruit volgt, dat het cijfer der bevol king is toegenomen met 3841. Beide geslacht. 2,287 Mann. OPMERKINGEN OMTRENT DEN LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 8