84 - 10,800.—. r totaal. Het bedrag der schoolgelden was de kosten van het onderwijs hebben bedragen f 2,200 - 600 - 3,250 - 1,200 100 a. Openbare Burger Dag- en Avondschool. Behalve de Directeur de Heer W. Blum zijn aan deze school verbonden vijf leeraren. Het getal leerlingen bij den aanvang van den cursus op 1 September 1876 bedroeg 58verdeeld als volgt in de 1ste klasse 2de Ten aanzien van den staat van het onderwijs luiden a. 19 leerlingen, b. 17 22 de ontvangen berigten gunstig. Wat de uitkomsten betreft mogen wij verwijzen naar het verslag der Commissie, belast met het afnemen van het eind examen, hierachter gevoegd als bijlage 25, waaruit blijkt, dat aan 15 leerlingen der tweede klasse het getuigschrift, bedoeld in art. 55 der wet op het mid delbaar onderwijs, werd uitgereikt en dat bij het over gangsexamen 19 leerlingen aan de vereischten voldeden. De staat der schoollocalen is over het algemeen voldoende; de oude schoolbanken worden door nieuwe van Amerikaansch model vervangen. De bezoldigingen der aan de school verbonden leeraren zijn geregeld als-volgt: - een directeur, ad en voor gemis van vrije woning. drie leeraren, ad ƒ1750 een leeraar in het teekenen, ad een leeraar in de staathuishoudkunde, ad ƒ9,350 657.20; I 2de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 90