85 c. Het materieel en de hulpmiddelen voor het onderwijs verkeeren, blijkens het verslag der Commissie, in goeden toestand. f 3000. - 2000, - 3000, waarvan derde is uitgekeerd. a. b. c. Bijzondere teekenscholen. Omtrent de Academie voor Beeldende Kunsten wordt ook in het verslag van het middelbaar onderwijs (Bijlage b. Bijzondere industriescholen. Voor het eerst maken wij hier melding van de Industrieschool voor meisjes, die in het afgeloopen jaar werd opgerigt, nadat daartoe door verschillende ver schillende vereenigingen en particulieren de noodige fondsen waren bijeengebragtdoor de opleiding op deze school stelt men zich voor, om meisjes uit de middenklasse in staat te stellen in haar onderhoud te voorzien; daartoe bestaat het onderwijs uit de ver schillende vakken van het lager onder-wijs en verder uit onderwijs in het teekenen en vrouwelijke handwer ken in den meest uitgebreiden zin. Op het voetspoor van gelijksoortige instellingen elders ingerigt, kunnen wij niet nalaten onze goede verwachtingen omtrent deze school uit te spreken. Tot Directrice werd benoemd Mej. J. S. Beijdals; voorts zijn aan deze school verbonden: ééne leerares voor het algemeen onderwijs, ééne voor de handwer ken en één leeraar voor het teekenen. Het getal leerlingen, onderwijs genietende, bedraagt: in de eerste klasse 17, in de tweede 9totaal 26 meisjes. De verleende subsidiën zijn: van het Rijk de Provincie Gemeente over 1876 een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 91