86 59 58 48 31 20 d. Openbare Hoogere Burgerscholen. Behalve de Directeur de heer Dr. A. T. van Aken zijn aan deze school verbonden 19 leeraren. Het getal leerlingen, onderwijs genietende, bedroeg bij het einde van het afgeloopen jaar 216, verdeeld als volgt: 2de 3de 4de 5de benevens 10 leerlingen voor enkele lessen in de drie hoogste klassen. De drie laagste klassen zijn thans elk in drie, de 4de in twee parallelafdeelingen verdeeld. Overeenkomstig een verzoek van den Raad was op de Staatsbegrooting een som van 7000 uitgetrokken als Rijkssubsidie ten behoeve der Hoogere Burgerschool alhier; aan het beschikbaar stellen dezer som werd echter door den Minister van Binnenlandsche Zaken eene voorwaarde verbonden, betrekkelijk de regeling van het gymnastiekonderwijs, in dier voege, dat dit onderwijs zou gegeven worden, minstens aan de drie laagste klassen bij halve uren tusschen de andere lessen invallende. De Directeur achtte een dergelijke regeling niet in het belang van het onderwijs. Ten gevolge daarvan stelden Burgemeester en Wethouders den Raad voor aan den Minister te kennen te geven, dat eene regeling van het gymnastiekonderwijs in den bedoelden zin niet kon worden ingevoerd. Na breed- 1ste klasse 24) berigt; zooals vroeger zullen wij van deze inrig- ting gewag maken bij afdeeling VIII Kunsten en Wetenschappen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 92