87 - 1500 f 39,750 f 2500 - 2200 - 2000 f 3,500 - 2,750 - 5,000 - 6,000 - 16,000 - 1,800 - 3,000 - 600 - 500 Totaal Het bedrag der schoolgelden was f 13,075.16, ter wijl daar tegenover staan de kosten van het onder wijs ten bedrage van f 43,500. De staat van het materieel en de hulpmiddelen is zeer voldoende te achten. voerige discussien en een naauwkeurig onderzoek der quaestie werd dit voorstel ten slotte door den Raad aangenomen. Het onderwijs in de andere vakken had geregeld plaats, en geeft geen aanleiding tot bijzondere ver melding. Als uitslag van den cursus 1875/76 kunnen wij mededeelendat van de 15 leerlingen die aan het eind examen deel namen 12 het getuigschrift hebben ver kregen. Ten aanzien van het gebouw valt niets bijzonders te berigten, het blijkt bij voortduring aan de be hoeften van het onderwijs te voldoen. De bezoldigingen der aan de school verbonden leeraren zijn geregeld als volgt: één directeur ad. één leeraar twee leeraren drie acht één leeraar twee leeraren één leeraar één leeraar V. Klinische scholen. Geene.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 93