88 K 1 Zangscholen. Met leedwezen berigten wij dat de nieuwe cursus der Zangschool van de Haagsche afdeeling der koraal- vereeniging in het najaar van 1870 niet kon geopend wordentengevolge van moeijelijkheden van financiëlen aard, tusschen het hoofdbestuur te Amsterdam en het bestuur der afdeeling gerezen. Zoo hierover geene schikking wordt getroffen, bestaat er gegronde vrees dat deze school, de eenige in Nederland die uitgaat van de koraalvereenigingniet meer zal kunnen ge opend worden. Gedurende liet begin van het afge- loopen jaar hadden de gewone oefeningen geregeld des Woensdags plaats. Gymnastiekscholen. Het gymnastiekonderwijs aan de gemeentescholen is thans geregeld als volgt: gymnastiekzalen zijn ingerigt aan de Hoogere Burger school en bij de scholen aan de Nieuwe Schoolstraatde Tullinghstraat, de Ilemsterhuisstraatden Zuidwal en de Schelpkade. De leerlingen der Burger Dag- en Avond school en der scholen aan den Zwarteweg, deJufvrouw- Idastraat, de Achterraamstraat en het Kerkplein ont vangen gymnastiekonderwijs in de school aan de Nieuwe Schoolstraat; die der school aan de Lepelstraat in die der Tullinghstraat, die der school op het Kor- tenbosch in de Hemsterhuisstraat. De leerlingen der scholen aan de Ammunitiehaven en de Lombardstraat en die der scholen te Scheveningen zijn vooralsnog van dit onderwijs verstoken. Wat deze laatsten betreft zal hierin kunnen worden voorzien bij de oprigting VI. VERDERE SCHOLEN VAN BIJZONDEREN AARD EN STREKKING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 94