89 Zwemscholen. De quaestie omtrent de oprigting van eene nieuwe en betere zwemschool is in het afgeloopen jaar nog niet tot eene beslissing gebragt; er werd intusschen ruim gebruik gemaakt van de gelegenheid aan het Kanaal. Uit het verslag van den Isten luitenant-directeur der zwemschool blijkt, dat 264 jongelieden onderwijs genoten, waarvan: 199 contribuerende en 65 niet betalende. Bij het sluiten der zwemschool was de uitslag als volgt van de 150 leerlingen die niet konden zwemmen hebben zwemmen geleerd 50 zijn aan de lijn gekomen 56 en zijn ongeoefend gebleven 44. der nieuw'e school voor meer uitgebreid lager onder wijs te Scheveningen. Aan hulponderwijzers en kweekelingen wordt dit onderwijs gegeven aan de school in de Nieuwe School straat. Van de particuliere gymnastiekscholen mogen wij met lof melding maken van de scholen der heeren Doeleman en Gisolf. De eerstgenoemde school in de De Riemerstraat telde in 1876 ongeveer 500 leerlingen, waarvan sommigen orthopedisch worden behandeld; een dames-cursus in den afloopenden winter begon met 24 en eindigde met 17 leerlingen. De heer Gisolf gaf in zijn school in de Torenstraat onderrigt aan 196 personen, waarvan aan gymnastiek en schermen deel namen 134 en alleen aan gymnastiek 62 personen. 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 95