I 92 1°. De Koninklijke Muziekschool. Bij het ontbreken van het verslag der Commissie van toezigt moeten, wij ons hier beperken tot de vol gende welwillend verstrekte opgaven: Behalve de Directeur, de heer W. F. G. Nicolaï, zijn aan de muziekschool verbonden 17 onderwijzers, het aantal leerlingen bedroeg in het afgeloopen jaar 275, dus 8 minder dan in den vorigen cursus. Aan de normaallessendie door den Directeur wor den gegeven, namen 33 hulponderwijzers deel; door hen werd meer ijver getoond dan in vorige jaren. Voorts was het onderwijs, dat over het algemeen reden tot tevredenheid gaf, verdeeld als volgt: koorgezang181 solvègeklasse12 solozang7 die echter tot dusver niet behoefden te worden toe gepast. Tengevolge van de vaststelling der wet op het hooger onderwijs van 28 April 1876 {Staatsblad n°. 102), zal waarschijnlijk eene wijziging in de bestaande organisatie noodig worden; de voorbereiding daarvan maakt reeds bij de curatoren een punt van overwe ging uit. De staat van de localen, het materieel en de hulp middelen voldoet aan de behoeften; in de begrooting voor 1877 zijn weder enkele herstellingen en verbete ringen opgenomen. De kosten van het onderwijs hebben bedragen f 24,550; terwijl het ontvangen minerval de som van 5,216.66e uitmaakte. VIII. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1876 | | pagina 98