98 Omtrent den invoer van nieuwe gewassen werden ons geene mededeelingen gedaan, evenmin omtrent Aan het onderhoud van het bestaand materieel werd veel zorg besteed. De tentoonstelling van pluimgedierte, in Septem ber jl. gehouden, had te kampen met zeer ongunstig weder; het bezoek was daardoor aanmerkelijk minder dan in vorige jaren. Voor het genootschap is eene ontheffing der ver bodsbepalingen, welke vervat zijn in de artt. 1 en 2 der wet van 25 Mei 1880 (Staatsblad n“. 89), tot be scherming van diersoorten, nuttig voor landbouw of houtteelt, verkregen uit krach te van art. 4 dier wet, zeker van groot belang te achten. Nog vermelden wijdat een ondersteuningsfonds voor de ambtenaren, bedienden en werklieden van het genootschap tot stand kwam. Verdere bijzonder heden kunnen blijken uit de nota van het Bestuur, in bijlage 37 hierachter opgenomen. 3°. de ’s Gravenhaagsche Tuinbouwvereeniging. Omtrent deze vereeniging zijn ons geene mededee lingen gedaan. In het voorjaar werd door haar wederom eene bloemententoonstelling gehouden. 4°. Floralia. Als naar gewoonte werden in de maand Mei door de Floralia-commissie jonge planten verstrekt, dit maal aan 619 personen; in de maand September had de jaarlijksche tentoonstelling plaats, waarbij het de Commissie gegeven was met voldoening op haar stre ven neder te zien.v Ruim 125 inzenders werden be kroond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 103