1 1 J 14 I 99 i s de toepassing van nieuwe uitvindingen op het gebied van landbouw en veeteelt. De gezondheidstoestand van gewassen en vee mag over het algemeen gunstig genoemd worden. Wederom werden veel aardappelen geteeld in de duingrondenzij zijn meerendeels van goede hoedanig heid; in de latere soorten vertoonde zich veel ziekte. Onder het vee kwamen weinig ziekten voor; alleen de schapen leden veel aan onganshetgeen wordt toege schreven aan de vele regensdie in 1879 gevallen zijn. De gezondheidstoestand onder de varkens was zeer bevredigend. Wij laten hier volgen eene opgave der beteelde hectaren Hl Omtrent den toestand van tuinbouw en bloemisterij worden ons over het algemeen geen gunstige mede- deelingen gedaan. De voorjaars- en zomergroenten waren goed, terwijl de marktprijzen daarvan hoog stegendaarentegen waren de najaarsgroenten minder voordeelig, hetgeen gepaard ging met zeer lage marktprijzen. De aankweek van bloemen kreeg steeds uitgebreider om vang. OPBRENGST Hoofdgewassen. Hoeveelheid der beteelde hectaren. 1 W eiland. Hooiland. Rogge. Aardappelen. n v> n n n r> n De opbrengsten werden niet opgegeven. Aan merkingen. n n Tl I 563.— 359.50 4.50 200.— S o I fcc 3 3 r> n i n I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 104