100 van ezels en muilezels springstieren 3.70 5 30 2.20 273.80 bedragen een op- Veeslapel. Ten aanzien van den toestand van het vee, kunnen wij verwijzen naar het hierboven reeds medegedeelde; overigens zijn dienaangaande geen belangrijke feiten te vermelden. In paarden van weelde werd veel handel gedreven; de paarden van vreemd of gekruist ras werden over het algemeen verkozen boven die van inlandsch ras. De handel in varkens was levendig, vooral voor vette varkens werden hooge prijzen betaald; in run deren en schapen had weinig handel plaats; bijna uit sluitend vet vee werd op naburige markten aangekocht. De telling van het vee gaf de volgende uitkomsten: het aantal dekhengsten bedroeg4 dat der veulenmerriƫnveulens en werkpaarden. 1528 ezels en muilezels206 j> springstieren10 92.50 hectaren. De vruchtenteelt was in het afgeloopen jaar zeer gering; ook komen boomkweekerij en houtteelt hier weinig voor. De oppervlakte, voor bovengenoemde takken andbouw ingenomenbedraagt voor tuinbouw vruchtenteelt bloemisterijen boomkweekerij en bosschen De woeste gronden, duinen enz. pervlakte van 330.08 hectaren. Het Bestuur van Delfland draagt steeds zorg voor het beplanten der duinen met helm, waardoor zand verstuiving zooveel mogelijk wordt tegengegaan. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 105