408 HOOFDSTUK XIII. Middelen van vervoer te water. a. b. Middelen van vervoer le lande. f. Beederijen, com pacten, schippersgilden en zeemanscollegiën Bijzonderheden hieromtrent kunnen blijken uit Hoofd stuk IVlett. b van het verslag der Kamer van Koop handel. Ten opzigte van de scheepvaart en den scheepsbouw binnen deze Gemeente zijn overigens geen bijzon derheden te vermelden. Aangaande de exploitatie van de Hollandsche en Rijnspoorwegen, die onze Gemeente aan het groote spoorwegnet verbindenworden mededeelingen gedaan in Hoofdstuk VII, lett. b van hel verslag der Kamer van Koophandel. De tramway-dienstter verbinding onzer Gemeente Stoombootdiensten hadden plaats tusschen deze Ge meente en DordrechtMaastrichtBreda’s Hertogen- bosch, Nijmegen en Arnhem-, daartoe werden gebezigd: 10 stoombootende beurtveren bleven ten getale van 20, de marktschuiten ten getale van 51. Bijzonderheden kunnen blijken uit Hoofdstuk VII van het verslag der Kamer van Koophandel. Voor het vervoer van personen naar LegdenDelft en tusschenliggende plaatsen, waren 6 volksschuiten in dienst; tusschen hier en Srheveningen had personen vervoer plaats door middel van 2 gondels. Inrigtingen, in verband slaande met de uitoefening van Handel en andere Bedrijven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 113